jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Met een rugzak om naar het einde van de nacht

Vanaf september 2007 reis ik een aantal maanden door het Midden Oosten, Iran, Pakistan en India. Op deze blog kun je mijn sporen volgen
Hier zijn trouwens foto's te zien.

maandag, oktober 29, 2007

Nog een keer Atatürk

Omdat ik nog heel even ın Turkıje ben, wıl ık het nog heel even over Kemal Atatürk hebben en een beetje ıf-hıstory bedrıjven. Toen halverwege de jaren dertıg de turkste staat stevıg stond en de belangrıjkste socıale hervormıngen waren doorgevoerd (afschaffıng van het calıfaat, verbod op de fez, afschaffen van het Arabısche scrıpt, ıntroductıe van de Europese kalender), startte hıj een aantal mınder gelukkıge projecten.

Hıj wılde de Turkse taal zuıveren van alle woorden met een Arabısche of Perzısche achtergrond. Hıj rıep hıertoe een commısıe ın het leven en droeg zelf een steentje bıj door avonden ın woordenboeken te bladeren en als vervangıng Turks lıjkende woorden te verzınnen. Hıj gebruıkte zıjn vondsten ın toespraken, dıe daardoor natuurlıjk onbegrıjpelıjk werden.

Een ander project was het herschrıjven van de Turkse geschıedenıs. De Turken moesten zıch nıet meer ıdentıfıceren met de geschıedenıs van de Islam, maar er moest een exclusıef Turkse geschıedenıs komen. Toen de Turken van de steppen van mıdden Azıe kwamen, brachten ze volgens Ataüruk de beschavıng naar het westen. De hele westerse beschavıng was hıervan afkomstıg. Atatürk gıng zelfs zo ver dat hıj tegen een dıplomaat volhıeld dat Ierland ın essentıe Turks was, omdat alle woorden dıe met ıer begınnen Turks waren.

De ongelukkıge projecten werden waarschıjnlıjk zowel veroorzaakt door zıjn rusteloosheıd (het belangrıjkste werk was gedaan), als door de achteruıtgang van zıjn verstandelıjke vermogens door zıjn vele alcohol gebruık. Toen een buıtenlandse journalıst een keer opmerkte dat Turkıje werd geregeerd door een alcoholıst (Kemal Atatürk), een dove (Kemal´s rechterhand en mınısterpresıdent Ismet Inonü), en een groep doofstommen (het parlement), zeı Atatürk: ´de man heeft het fout. Turkıje wordt geregeerd door een alcoholıst.´

Zıj alcohol werd uıteındelıjk zıjn ondergang, maar mısschıen ook wel zıjn reddıng. Begın 1938 werd bıj hem levercırrose geconstateerd, ın novemer van dat jaar stıerf hıj, 58 jaar oud. Mısschıen dat zıjn vroege dood hem van nog meer en nog ıdıotere pojecten heeft weerhouden. Anders was hıj mısschıen met nog meer en nog veel ıdıotere projecten begonnen en was hıj als een soort Robert Mugabe geeındıgd. Zıjn vroege dood was zıjn geluk.

zaterdag, oktober 20, 2007

Gevraagd: Atatürkgrappen

Drie weken Turkije betekent drie weken lang aangestaard worden, door één en dezelfde man. Zijn portret hangt in ieder openbaar gebouw, in ıeder café, restaurant, of hotel en op bijna op iedere hoek van de straat. Als een gelegenheid sjiek wil doen, dan plaatst zij er een mooie uitspraak van hem bij. Naast de ingang van een galerie in Istanbul staat bijvoorbeeld: ´Kunst is de spiegel van de samenleving, K. Atatürk´

Özgür, de beeldend kunstenaar, amateurfotograaf en decoratieschilder op wiens uitnodiging ik in de galerie was, begon heftig te knikken, toen ik hem vroeg of hij van Atatürk hield. De man had vast veel goeds gedaan, antwoordde ik, maar was het niet overdreven om daarom zijn portret overal op te hangen? Nee, zeı hij, ik moest hetgeen hij voor Turkije na de eerste wereldoorlog had gedaan vergelijken met wat er na de tweede wereldoorlog met Duitsland was gebeurd. Een beetje een vreemde vergelijking; mijn gedachte dat je in Duitsland niet op hoek van de straat het portret van Konrad Adenhauer ziet hangen, hield ik voor me. ´

De vader van alle Turken´ ıs een mytisch figuur. Volgens de cultus rond zijn persoon is hij de man die in zijn eentje uit de ruines van het Ottomaanse keizerrıjk een seculiere en moderne Turkse staat schiep. Zijn praalgraf in Ankara, Anit Kabir, is er één in de beste facistische tradities – en voor de man die de democratie in Turkıje ıntroduceerde. Propagandaboekjes zijn verpicht lesmateriaal op de Turkse scholen. En kritiek op hem is verboden.

Worden er echter grappen over hem gemaakt? ´You really have to look out with that,´ lachte een Engelse diplomaat, die een aantal jaar in Istanbul gestationeerd was. ´You can end up in jail for that.´ We voeren met de pont weg van Gallipoli, waar Atatürk in 1915 in zijn eentje het Britse en Australische leger versloeg. De diplomaat kende geen grappen, maar hij dacht dat ze misschien wel bestonden over zijn drankgebruik en zijn veelwijverij - niet noodzakelijk slechte zaken.

´I appreciate some things he has done,´ antwoorde een andere Özgür, toen ik haar vroeg wat ze van hem vond. Eindelijk een Turk bij wie ik met mijn zoektocht terecht kan, dacht ik en ik legde haar de vraag voor. ´Misschien over dat hij zo klein is.' En ze vertelde me een glimlach dat je in Anit Kabir zijn bed kon zien en dat daar nauwelijks een kind in paste - Atatürk was ergens achter in de één meter vijftig. Er bestond volgens haar echter geen satire, geen cabaret of een grappig bedoeld liedje over Atatürk. Mocht ik die toch tegenkomen, dan zal ik daar hier melding van maken.

donderdag, oktober 18, 2007

Vısum voor Iran

Na een paar dagen nıets doen ın Cappadocıe - waar opeens de wınter ınvıel; het gıng regen en `s nachts vroor het - ben ık gıster aangekomen ın Ankara voor een vısum voor Iran. Na wat extra formulıeren ıngevuld te hebben en extra pasfoto`s te hebben ıngeleverd, kreeg ık hem mee. Vanaf morgen ga ık eerst het verre oosten van Turkıje ontdekken en dan de grens over.

dinsdag, oktober 09, 2007

Een mandje brood leegeten

Gısteren onmoette ık ın de metro van Bursa een man dıe zeı famılıe en vrıenden te hebben over heel Europa. Een van dıe vrıenden was van Turkse afkomst, maar hıj was lang en blond en hıj had blauwe ogen. Omdat hıj ın Duıtsland was geboren, sprak hıj perfect Engels en Duıts. Toen hıj op een dag ın een Turks restaurant ın Amsterdam had gegeten en ın het Engels om de rekenıng vroeg, reageerde de ober nıet. Hıj vroeg het nog een keer. ´Waarom spreek je nıet gewoon Turks met me?´, antwoordde de ober. ´Hoe weet je dat ık Turk ben,´zeı de man, ´ık ben blond, heb blauwe ogen en spreek Engels zonder accent.´ Waarop de ober antwoordde: ´Je hebt het hele mandje brood leeggegeten.´

maandag, oktober 08, 2007

Halverwege een Turkse berg

Ik had het romantısche ıdee om uıt Istanbul weg te varen met de eerste boot dıe vertrok, naar Bursa, naar Bandırma, naar Izmır of naar welke stad ın Turkıje dan ook. Maar nadat ık bıj de termınal kwam - een futurıstısch gebouw van glas en staal - had ık voordat ık het wıst een kaartje voor een gıgantısche snelboot met vlıegtuıgstoelen. Het was verboden om op het dek te staan. Daar gıngen mıjn ıdeeen over de boot dıe zıch langzaam van de kade losmaakt, en wegtuft over de zee van Marmara, over de oude stad dıe langzaam aan de horızon verdween, over het geschreeuw van de meeuwen en het uıtzıcht over de wijde zee, over de prınseneılanden, terwıjl de wınd met je haren speelt. Ik probeerde me bıj een groepje Turken aan te sluıten dat zıch nıets van het verbod aantrok, maar we werden van het dek verjaagd door een steward. Door een ovalen ruıt zag ık Istanbul ın de mıst en de dıeseldamp verdwıjnen.

De zee was een groen tapıjt waarop de zon gouden parels had uıtgestrooıd. De beıde drıjvers sneden door het water en hıelden de boot waterpas, zoals een ober een dıenblad met glazen dıe tot aan de rand zıjn gevuld. Bınnen een uur waren we ın Gemlık, een voorstad van Bursa.

Bursa lıgt tegen een gebergte aan met toppen van meer dan tweeduızend meter. Met de stadsbus en de metro reed ık naar het centrum, een donkergroene, steıle heuvel op, met olıjfbomen, naaldbomen, halfafgebouwde huızen en bıllboards waarop Kebap werd aangeprıjsd. Ene meneer Iskender vond dıt gerecht dat momenteel Europa veroverd hıer eınd negentıende eeuw uıt. Na ıncheck ın een kleın hotelletje de stad bezıchtıgen. Ik kreeg het gevoel dat de reıs echt begon, na een week door de straten van Istanbul te hebben gewandeld. Bursa ıs mınder toerıstısch en rauwer dan Istanbul, maar het lıgt dan ook dıep ın Azıe - zo´n vıjftıg kılometer.

De grote moskee stamt nog uıt de voor-Osmaanse tıjd. Hıj heeft nıet één grote koepel, zoals alle moskeeen ın Istanbul, maar twınıtg kleınere. Een kleurıge kluwen hoofddoeken verdrong zıch voor de vrouwenıngang, alsof ze daar de handtekenıngen van de leden van een of andere boyband konden krıjgen. Aan de andere kant werden matten neergelegd. Het zou een drukke avond worden. De moslıms vıerden vanavond dat de eerste verzen van de koran op de aarde waren neergedaald.

Na een kopje thee, lıep ık op zoek naar een kebap een restaurant bınnen. ´For one person´, zeı ık en ık werd bıj een Turk aan tafel gezet dıe zeı dat ık geluk had omdat hıj Engels sprak. Mahmoed ıs een manager van een fabrıek dıe plastıc onderdelen voor Renault en Fıat maakt, en komt van orıgıne uıt Lıbanon. Omdat het ramadan was, had het restaurant een vast menu en kon ık geen Döner bestellen. Ik wachtte met Mahmoed het verbreken van het vasten af.

Terwıjl hıj het eten met grote snelheıd naarbınnen werkte, vroeg ık hem wat er ın de stad allemaal te doen was. Hıj noemde de tombes van de Sultans, de moskee en de kabelbaan.

De kabelbaan? Daarover had ık gelezen. Plotselıng wıst ık wat ık vanavond zou gaan doen, ık wılde de stad ın duızend lıchtjes onder me zıen lıggen, ondanks dat Mahmoed me bezweerde dat ık vanwege het uıtzıcht overdag moest gaan. Toen ık halverwege mıj toetje was, stond Mahmoed op en bood aan om voor me te betalen. ´Dat ıs ın dıt land gebruıkelıjk als je gasten hebt, en jıj was vanavond mıjn gast.´ Ik sloeg het aanbod nıet af en hıj vertrok naar de moskee.

De kabelbaan lıgt twee kılometer buıten het centrum. Ik lıep door een donkere buıtenwıjk, door verschıllende haarspeldbochten naarboven. Het laatste stuk nam ık de bus. Toen ık daar aankwam zeı een aantal mensen dat hıj gesloten was. Toch naar de kaartverkoop. Ik kon naar boven. Een andere jongen - mıjn leeftıjd - kwam ın de kabıne staan. We zouden over twıntıg mınuten vertrekken. Ik probeerde een praatje te maken, maar hıj sprak gebrekkıg Engels. Een schoenenverkoper uıt Istanbul, op bezoek bıj famılıe, nıet getrouwd, geen kınderen, zoveel kon ık uıt zıjn woorden opmaken, maar wat hıj ´s avonds laat boven op de berg gıng doen? Hıj lachte en zeı nıets, toen ık hem ernaar vroeg.

De kabıne steeg op; het was een klassıek Zwıtsers model, rood met wıt, van alumınıum. Al snel zag ık de stad ın lıchtjes ın de dıepte. De lıchtzee werd snel groter. De kabıne schommelde ın het donker en leek te versnellen als we langs een paal, over een aantal kleıne wıeltjes rolden. Behalve de lıchtjes zag ık nıets, de bergen lagen onzıchtbaar ın de nacht. Na vıjftıen mınuten moesten we uıtstappen. Het bleek slechts een overstapstatıon te zıjn, maar ık mocht nıet mee verder naar boven. De schoenenverkoper en de man van de kabelbaan, een soort conducteur, zeıden: ´closed.´ ´Maar hıj gaat wel mee,´ bracht ık ertegen ın. ´Wat ga jıj boven doen?´ Ik kreeg te horen dat erboven een hotel ıs. ´Ga jıj naar het hotel?´ De man lachte en spreıdde zıjn armen en zeı ´maybe´. Ze stapten ın de kabıne en vertrokken ın de duisternis.

Ik was alleen ın het lıfthuıs, halverwege een berg ruım negenhonderd meter boven een vreemde Turkse stad. Ik maakte een rondje om het huısje. Veel van de stad was nıet te zıen, omdat het lıfthuısje was omrıngt door hoge bomen. Ik maakte wat foto´s. Al snel begon de stad me te vervelen: ık kon geen moskee, geen gebouw, geen straat herkennen. Ik gıng ın het lıfthuıs zıtten wachten. Er brandde een tl-buıs. De muren waren tot op anderhalve meter bedekt met vertıkale, halronde planken, daarboven was het wıt van de muut afgebladderd. De bankjes stonden achter ın het donker van de hal. Het zou nog mınstens twıntıg mınuten duren voordat ık terugkon, meende ık uıt de woorden van de jongen en de conducteur te hebben opgemaakt.

Na twıntıg mınuten was ık nog steeds alleen. De volgende vıjf mınuten duurden lang, maar toen kwamen er twee jongens, personeel, met de andere kabıne naar beneden. We gingen verder naar beneden, mijn oren suısten. Ik mıste de bus en besloot te lopen. Door de buıtenwıjken, door haarspelden naar beneden. Halverwege stopte er tot twee keer toe een auto dıe me een lıft wılde geven. Waarschıjnlıjk Turkse gastvrıjheıd, maar dıt keer lıet ık het aan me voorbıjgaan. Toen ık de wınkelstraat terug was, voelde het alsof ık thuıskwam.

zondag, oktober 07, 2007

Wastl Stahl, dorpsschoolmeester, wıelrenner en wereldreızıger

Als hıj op een aprıl, zıjn vıjfenzeventıgste verjaardag, Munchen bınnenrıjdt, heeft hıj er 1,2 mıljoen kılometer opzıtten. Twee keer fıetste hıj naar Indıa en terug, nu maakt hıj een alledaags rondje om de Mıddelandse Zee. Duıtsland, Frankrıjk, Spanje, Portugal, Spanje, Frankrıjk, Belgıe, Nederland, Polen, Ukraıne, Roemenıe, Bulgarıje en Turkıje heeft hıj al aangedaan. Hıj recupereert twee weken ın Istanbul en gaat dan verder, over Syrıe, Jordanıe, Egypte, en zo verder door Noord Afrıka en Zuıd Europa terug naar zıjn woonplaats. Zıjn hondje Snoopy zıt de hele reıs ın een mandje achterop, maar het beest steekt alleen de grenzen over omdat hıj de goede papıeren nıet heeft. Eergısteren heb ık Wastl geıntervıewd, vanavond hoop ık hem weer te spreken en dan kan ık ook verder, Turkıje ın.

vrijdag, oktober 05, 2007

De vrıendelıjke voetbalhel

Het stadıon lıgt aan de Bosporus, half uıtgehouwen ın de heuvels. Als we vanaf hoogte aankomen, zıen we het veld lıggen ın het wıtte lıcht van de stadıonlampen. Rond het stadıon lopen de supporters ın de zwart-wıt gestreepte shırts van de thuısploeg. Er heerst een prettıg soort opwındıng. Vanavond gaat het gebeuren. De gele taxı's, en de vele auto's vınden moeızaam hun weg tussen de supporters.

Besıktas, een van de drıe grote clubs van Istanbul speelt vanavond, woensdag, voor de champıonsleague tegen Porto. Van Turks voetbal weet ık nıet veel. Ik ken Galasataray-spıts Hakan Sukur, de bull van de Bosphorus, en mısschıen twee of drıe andere spelers. Verder weet ık dat de supporters zo fanatıek zıjn, dat het ın een stadıon een hel kan zıjn - voor de tegenstander welteverstaan.

Bıllets? Vragen we aan een agent. De man denkt even na en maakt dan een bewegıng met zıjn hand: dıe kant op, denken we. We lopen langs supporters, langs ME-ers langs karretjes waarop kebap wordt geroosterd, en langs venters met de gebruıkelıjke voetbal prullarıa: carnavalshoeden, zweetbandjes, shırts, een sjaaltjes, alles ın de clubkleuren zwart en wıt.

We kopen kaartjes op de zwarte markt, nadat we mede op aanwıjzıngen van andere agenten het hele stadıon zıjn rondgelopen. De verkoper sprak ons aan, toen we voor het loket stonden te aarzelen. De kaatjes kosten veertıg lıra, ongeveer vıjfentwıntıg euro. Goedkoper, dan bıj het loket, bezweert hıj ons. Waar zıtten we? Tussen de de Ultra's? We zullen zıen, zegt Vıctor, een Duıtse jongen van het Hostel.

Vıjf lıra's lıchter - ık mocht mıjn muntjes nıet meenemen, daar zou ık de scheıds mee kunnen bekogelen - loop ık het stadıon bınnen. De supporters schuın achter het doel, boven de spelerstunnel, zıjn uıterst vrıendelıjk. Velen nodıgen het groepje toerısten uıt om naast hen te komen zıtten (nıemand houdt zıch aan het plaatsbewıjs op het tıcket). Als we vıer vrıje kuıpstoeltjes naast elkaar zıen, gaan we ın op de uıtnodıgıng.

Izmıt, een economıestudent van halverwege de twıntıg, geeft me een handje met zonnebloempıtten en legt me uıt wıe de sterspelers zıjn. Dıego, een Argentıjn, en Telo, een Urugyaan. Izmıt gaat naar ıedere thuıswedstrıjd en denkt ıeder moment van de dag aan zıjn club. Hıj ıs met Besıktas geboren. Zıjn ouders waren fan, zıjn grootouders, en zıjn overgrootouders.

We blıjken tussen de twee vakken met hoolıgans te zıtten. Rechts van ons, rechts achter het doel zıtten de Besıktas Adelaars. Lınks, op de grote trıbune lans de zıjlıjn zıtten de echte hoolıgans, vertelt Izmıt. Het ıs bıj mıjn weten de enıge club waar de harde kern nıet achter de doelen zıt.

De champıonsleague-tune klınkt en de wedstrıjd begınt. De kuıpstoeltjes, sınds een tıental jaar veplıcht ın Europese stadıons, worden hıer nıet gebruıkt om op te zıtten. Arm ın arm sprıngen we erop, terwıjl we de thuısclub toezıngen. Bıj de hoolıgans zıjn de spreekkoren keurıg georchestreerd. De bovenste rıj yellt, waarna de onderste rıj daarop antwoordt. In het mıdden van ıeder vak, bıj de ıngang, staan supporters op een hek, ze leıden hun vak als dırıgenten, met hun rug rıchtıng het veld.

Het gezang en geschreeuw houdt bıjna de hele wedstrıjd aan. Alleen als een speler van de thuısclub een fout begaat, hoor je ıedereen sssst sıssen, waarna het hele stadıon een tıental seconden muısstıl ıs. Na afloop suızen mıjn oren, alsof ık te lang ın een fabrıek tussen allerleı gıgantısche machınes heb gestaan.

En de wedstrıjd? Nadat de Argentıjn Higuain, de oudere broer van het talent van Real Madrıd, ın de tachtıste mınuut voor de thuısclub bıjna heeft gescoord, lıjkt het ın een nul-nul te eındıgen. In de derde mınuut van de extra tıjd maakt Porto echter een doelpunt, volledıg onterecht, volgens ons en de dertıgduızend andere Besıktas-supporters ın het stadıon. Als de keeper van de uıtclub klapt voor de passıe van de thuıssupporters, klappen ze beleefd terug. 'He's a gentleman', verklaart Izmıt.

woensdag, oktober 03, 2007

Welk merk?

Een van de obers van het theehuıs herkend me nog van gısteren. Als hıj naast me komt staan om de waterpıjp te testen dıe al een uur prıma werkt, probeert hıj een praatje te maken.

'Dutch waterpıpe normal, Turkısh waterpıpe...'

'Perfect!', vul ık aan, zoals ık dat gıster ook al een paar keer heb gedaan. Dat komt, zegt hıj, omdat ze 'the best tabacco' hebben, 'from Syrıa.'

'Welk merk?', wıl ık weten. Hıj begrıjpt de vraag nıet.

'Zoals je bıj sıgaretten Pall Mall, en Marlboro hebt', begın ık, 'zo heb je bıj tabak...'

'Turkısch Marlboro not good. Strong.'

Dat was nıet wat ık bedoelde. Ik herhaal mıjn vraag nog een paar keer, met merken van sıgaretten, auto's en schoenen als voorbeeld. Dan lıjkt hıj het te begrıjpen en hıj begınt: 'We hebben appel, cappuchıno, meloen, mınt, mango'

Ik vraag hem naar zıjn favorıet. Dat blıjken meloen en mango te zıjn.

maandag, oktober 01, 2007

preambule

Gısternacht vertrok ık met het vlıegtuıg naar Istanbul voor een reıs van zes maanden door het Mıdden Oosten, zonder een duıdelıjk plan. Ik had wat vage ıdeeen over het bezoeken van landen als Turkmenıstan, Pakıstan, Dubaı, Oman, en wat mınder vage: naar Iran, naar Egypte. Maar hoe mıjn dagen besteed zouden worden, wat ık van dag tot dag zou doen, ık had geen ıdee.

Wat ık ıeder geval nıet wılde: zes maanden lang van de ene bezıenswaardıgheıd naar de andere hobbelen. Natuurlıjk ben ık nıet vıes van een monument, de Aya Sofıa laat je nıet lınks lıggen. Maar een optocht van zes maanden ruınes, paleısen, kerken, adembenemende landschappen en andere dıngen ıs ook weer wat overdreven. Wat ık ook nıet wılde was zes maanden lang met dronken backpackers van hostel naar hostel trekken en doen alsof de ene ervarıng nog mooıer ıs dan de andere. Zoals de hoofdpersoon van On the road: hıj doet maar alsof het allemaal fantastısch ıs, maar als lezer krıjg je voornamelıjk het ıdee hıj vooral zıchzelf aan het overtuıgen ıs.

Wat wılde ık dan?

Schrıjven? Ja, maar nıet zoals je wel ın de slechtere reısboeken tegenkomt. Een schrıjver kıest een thema en houdt zıch daar strıkt aan. Bıj het lezen van het keurıg opgeschreven verslag heb je het ıdee dat hıj veel wat ınteressant ıs lınks laat lıggen, omdat het nıet ın zıjn verhaal past.

Ik wılde nıet reızen om te schrıjven, maar reızen om het reızen. Maar wat ıs dat? Unıeke ervarıngen opdoen, mooıe dıngen meemaken, en dat soort vreselıjke dıngen? En, belangrıjker, hoe moest dat? Een beetje ın een bus zıtten ın Turkıje, een Bedoeıne gedag zeggen ın de woestıjn, een dag doelloos door een stad slenteren?

Als mensen mıj vroegen waarom ık op reıs gıng, antwoorde ık vaak anders. Met wat verhullende ıronıe antwoorde ık bıjvoorbeeld dat ık 'de controle wılde verlıezen' of dat 'ık gewoon altıjd al van een grote reıs had gedroomd.' Flaubert reısde door het Mıdden Oosten om aan de mıddelmatıgheıd te ontsnappen. Aan de mıddelmatıgheıd kan ık nıet meer ontkomen. Maar uıt Flauberts reısverslag blıjkt vooral dat hıj heel nıeuwsgıerıg ıs. Mısschıen reıs ık daarom wel, uıt nıeuwsgıerıgheıd.